Regerings-slutsats: EU-domstolen kan inte mena allvar…

EU-domstolen må förbjuda datalagringsdirektivet för att det bryter mot viktiga principer, men svensk datalagring är ändå helt laglig – även om den svenska lagen går längre än det skrotade EU-direktivet.
Överraskad?
Detta meddelade regeringens speciella utredare, den utmärkte juristen Sten Heckscher häromdagen.

Hur kom den före detta rikspolischefen och tidigare statssekreterare hos justitieminister Anna-Greta Leijon fram till denna förvånande slutsats?

Jo, först konstaterar Sten Heckscher att lagrandet av alla tänkbara upplysningar om hur, var, när och vem du ringer, mailar eller sms:ar, kan vara av värde för polisen.
Han har själv frågat dem:
”Polisen har uppgett att ingen lagrad information som i dag kan hämtas in kan anses som oviktig.”

Kanske det.
Nu var inte detta problemet som EU-domstolen hade med datalagringen.
Domstolen påpekar att det är en kränkning av privatlivet att samla det slags uppgifter om folk.
Skaffar man sig upplysningar om folks telefonnummer, IP-adress och annat så kan man snart pussla ihop hur deras privatliv ser ut.

Nej, inte då!, underkänner juristen Heckscher oblygt domstolen:
…”kataloguppgifter av nämnda slag inte är särskilt integritetskänsliga och att en enstaka uppgift om t.ex. en dynamisk ip-adress inte möjliggör någon mer omfattande kartläggning av den enskildes personliga förhållanden.”

EU-domstolen understryker dessutom att EU-direktivet alldeles för slarvigt accepterar som motiv för att kränka privatlivet, bekämpning av ”allt som i nationell lag betraktas som allvarliga brott”.
Allvarligt brott definieras inte ens, påpekar EU-juristerna, vilket är ett av domstolens skäl att underkänna EU-lagstiftningen.

Svensk lag sätter inte heller någon tröskel för när myndigheter får tillgång till de lagrade personuppgifterna. I Sverige får även Skatteverket tillgång till folks personuppgifter.
För, säger regeringens tondöve expert, man kan ju inte sluta göra intrång i privatlivetbara för att misstankarna gäller ett ringa brott! :
”…ett intrång kan inte utan vidare avvisas på den grunden att ett misstänkt brott har ett förhållandevis lågt straffvärde.”

Fast, Sten Heckscher, EU-domstolen säger ju faktiskt att intrång SKA avvisas just av den grunden?

Och av fler grunder.
Till exempel  anser EU-domstolen att det är en särskilt grov kränkning att samla in uppgifter om folk som har tystnadsplikt (läkare, advokater och andra).
Dumheter, viftar den svenska regeringens juridiske expert bort det domskälet.
Det bleve ju alldeles för tungrott för polisen att behöva sålla!:
”…måste det också anses långsökt med en modell där exempelvis vissa telefonnummer på förhand skulle undantas från ett lagringskrav som i övrigt gäller generellt…”

Kanske Heckscher inte hör vad domstolen säger?
Att  datalagring för att bekämpa allvarliga brott visserligen är tillåtet MEN att just det här direktivet är  oproportionerligt i relation till sitt syfte, eftersom det tillåter att man lagrar uppgifter om ALLA, utan brottsmisstanke, för vilka förseelser som helst och för att uppgifterna sedan kan lämnas ut till i stort sett vilken myndighet som helst.

Jodå, Sten Heckscher hör och förstår:
”Domstolens resonemang kan i denna del sammanfattningsvis sägas gå ut på att det kan ifrågasättas om en lagring av trafikuppgifter som omfattar samtliga personer och samtliga elektroniska kommunikationsslag är en proportionerlig åtgärd, trots att de uppgifter som lagras i de allra flesta fallen inte har någon som helst koppling till brottslig verksamhet av allvarligt slag eller kan förväntas komma att användas vid utredande och lagföring av brott.”

Just det.
Nu ser alltså svensk lag ser ju ut precis så, som EU-domstolen säger att den inte får se ut, det medger Heckscher också:
”Skyldigheten att lagra uppgifter enligt de svenska reglerna är generell, dvs. lagringen sker utan att det på förhand har konstaterats att uppgifterna kan vara intressanta för att bekämpa brott. ”

Så då skrotar vi svensk datalagring, nu?
Nej för vad domstolen har slagit fast, det struntar regeringens expert i.
Han kan helt enkelt inte tro att EU-juristerna menar vad de säger, att staten  enbart skulle få lagra uppgifter och kränka privatlivet för brottsmisstänkta och brottslingar.

Heckscher summerar:
”…Som vi ser det kan EU-domstolens dom inte tolkas så att denna grundtanke, sedd för sig, har underkänts av domstolen…”

Heckscher, hallå? Det är precis vad domstolen just gjort…

”…utan det är den omfattande lagringen kombinerat med i första hand bristen på regler som begränsar tillgången till uppgifterna som gör lagringen oproportionerlig.”

Eh, nej. Inte enbart.
Men det också.
Till exempel hur den svensk lagen, vilket framgår av utredningen, ger kreti och pleti tillgång till folks upplysningar, utan hänsyn till brott eller laglydighet…

Men regeringens jurist sammanfattar sin utredning på ett för regeringen behagligt sätt:
”…Vår samlade bedömning är att det svenska regelverket om lagring och utlämnande av uppgifter ryms inom de ramar som ställs upp av unions- och europarättens allmänna principer och kravet på respekt för grundläggande rättigheter.”

Goddag, yxskaft.

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in EU-rätten and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Regerings-slutsats: EU-domstolen kan inte mena allvar…

  1. Pingback: Jo, bred datalagring ÄR illegalt | EU-merabloggen

  2. Bengt O. says:

    ”Straffvärde” – I like that! Vad är det för straffvärde på dumhet?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.